ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Puchar Prezesa WrOZŻ
14 – 15.10.2023 Wrocław
zimowisko barek Osobowice I

PRZEPISY I FORMAT REGAT
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2021 – 2024, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem, Instrukcją Żeglugi i oficjalnymi komunikatami Komisji Sędziowskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Instrukcją Żeglugi a niniejszym zawiadomieniem, Instrukcja Żeglugi będzie nadrzędna. Instrukcja żeglugi wywieszona będzie w dniu przyjmowania zgłoszeń w biurze regat. Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2021 – 2024.

MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty zostaną rozegrane w dniach 14-15.10.2023.
Planowany start do I wyścigu w dniu 15.10.2023 o godz. 11:00. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. Start do ostatniego wyścigu drugiego dnia może nastąpić najpóźniej o godzinie 14:00. Bazą regat i miejscem trzymania sprzętu będzie przystań Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa, ul. Osobowicka 70. Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu.

ORGANIZATOR
Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski
Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa

BIURO REGAT
Biuro regat mieścić się będzie na terenie przystani Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa, ul. Osobowicka 70 we Wrocławiu. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w biurze regat, w sobotę, 14 października.

PROGRAM REGAT
14.10 sobota
08:00-09:30 – przyjmowanie zgłoszeń
10:00 – odprawa z SG regat jeżeli zajdzie potrzeba
10:55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
15.10 niedziela
09:55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
16:00 – uroczyste zakończenie regat

STARTUJĄCE KLASY
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach łodzi na własnych łodziach (przy zgłoszeniu minimum 4 łodzi w klasie):
– Omega Standard
– Omega klasyk (drewniana, przejściowa, Ostruda)
– Sigma CLUB
– Sigma ACTIV
Istnieje możliwość wypożyczenie łodzi Omega klasyk w ośrodku DSRŻ /ilość ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń/. Załoga składa się z 3 osób /sternik + 2 członków załogi/.
Mierniczego na regatach nie będzie. Za prawidłowe podane danych w zgłoszeniu odpowiedzialny jest sternik łodzi.

ZGŁOSZENIA
Wstępnych zgłoszeń proszę dokonać drogą elektroniczną na adres: biuro@wrozz.wroclaw.pl do piątku 13.10.2022 godz. 12:00. Ostateczne zgłoszenia w biurze regat w dniu 14.10.2023 od godziny 8.00 do 9.00.
W zgłoszeniu należy podać: klub, klasę jachtu, nr na żaglu, imię i nazwisko całej załogi, rok urodzenia.
– Zaleca się posiadanie ubezpieczenia przez załogę.
– Badania lekarskie o braku przeciwskazań do startu w regatach

WPISOWE
Będzie pobierane wpisowe. Wpisowe 150zł. należy wpłacić na konto WrOZŻ:
PKO BP IV O/Wrocław 18 1020 5242 0000 2802 0152 7498 lub w biurze regat gotówką.
Potwierdzenie wpłaty proszę mieć ze sobą.

NAGRODY
Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają puchary lub medale i dyplomy.

INFORMACJE DODATKOWE

  • Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi lub ustnie przed rozpoczęciem wyścigów ze statku Komisji Sędziowskiej .
  • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat z ich winy.
  • Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów umieszczonych na żaglu.
  • Sternik jachtu-osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu będącego w wyścigu.
  • Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą SG.
  • Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
  • Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
  • Organizator organizuje w czasie regat grilla nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.
  • Podczas regat należy przestrzegać zaleceń dotyczących warunków postępowania podczas regat przez PZŻ i Ministerstwa Zdrowia.

Prezes Wrocławskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego
Janusz Pełka