ZAWIADOMIENIE O REGATACH
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
w klasach: Optimist B, Optimist A, ILCA 4, ILCA 6, Cadet

 1. MIEJSCE I TERMIN REGAT
  Regaty odbędą się we Wrocławiu przy ulicy Osobowickiej 70
  Regaty rozegrane zostaną w dniach 30.09 – 01.10 2023r.
  Planowany start do I wyścigu w dniu 30. września 2023r. o godz. 11:00.
  Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.
  W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany później niż o godz. 14:00.

  Bazą regat i miejscem trzymania sprzętu oraz slipowania będzie przystań UKS Żeglarz we Wrocławiu przy ulicy Osobowickiej 70.
 1. ORGANIZATOR
  Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski; ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
  Uczniowski Klub Sportowy ŻEGLARZ ; ul. Osobowicka 70; 51-008 Wrocław
  Maciej Dąbrowski tel. 600 309 909, vm.sailingteam@gmail.com
 2. BIURO REGAT
  Biuro regat mieścić się będzie na przystani UKS Żeglarz.
  Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat.
 3. PROGRAM REGAT
  30.09.2023 – sobota
  8:00 – 9:30 – przyjazd ekip i przyjmowanie zgłoszeń
  10:55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

  01.10.2023 – niedziela
  9:55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
  16:00 – zakończenie regat
 4. STARTUJĄCE KLASY
  Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach łodzi:
  – Optimist B
  – Optimist A
  – ILCA 4
  – ILCA 6
  – Cadet
 5. PRZEPISY i FORMAT REGAT
  Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem, Instrukcją Żeglugi i oficjalnymi komunikatami Komisji Sędziowskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Instrukcją Żeglugi a niniejszym zawiadomieniem, Instrukcja Żeglugi będzie nadrzędna. Instrukcja żeglugi wywieszona będzie w biurze regat
  Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2021 – 2024
  Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów – 5 w sobotę i 4 w niedzielę.
  Regaty będą ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu
  Po rozegraniu 4 i więcej wyścigów jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
  Aby regaty w danej klasie były uznane za ważne musi wystartować minimum 4 jachty w klasie.
 6. ZGŁOSZENIA
  Zgłoszeń dokonać można drogą internetową na adres vm.sailingteam@gmail.com oraz z biurze regat. Prosi się trenerów o przesyłanie zgłoszeń zbiorczych wg wzoru:
Nazwa klubuNazwisko, ImięNr na żagluData urodzenia
RRRR-MM-DD
Nr licencji sportowejData ważności badań lekarskich

Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie opłacenia wpisowego.

 1. WPISOWE
  Wpisowe do regat wynosi odpowiednio 100pln od zawodnika. Wszystkie przelewy za wpisowe muszą wpłynąć na konto organizatora najdalej w dniu 29.09.2023.
  Przelewy należy kierować na konto nr: 18 1020 5242 0000 2802 0152 7498 z dopiskiem „wpisowe Mistrzostwa Województwa – imię i nazwisko”
  Będzie też możliwość opłacenia wpisowego na miejscu w biurze regat.
 2. NAGRODY
  Zdobywcy miejsc: I-III otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy.
  Przewiduje się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.
 3. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W CZASIE REGAT
  Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia na czas regat.
 4. PRAWA DO WIZERUNKU
  Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat.
 5. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
 6. INFORMACJE DODATKOWE
  Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.
  Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat z ich winy. Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenie OC.
  Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru umieszczonych na żaglu lub nazwy na burtach jachtu.
  Zawodnik zgłaszając się do regat wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w zakresie realizacji zadania publicznego.
  Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia reklamy sponsora na burtach jachtów startujących w regatach.
  Osoba zgłaszająca zawodnika do regat bierze na siebie odpowiedzialność za poprawność wpisanych danych.

  Serdecznie zapraszamy
  Maciej Dąbrowski
  v-ce Prezes WrOZŻ