Patenty

Zasady wydawania patentów żeglarskich zawiera Instrukcja PZŻ nr 1/2023 w sprawie wydawania patentów żeglarskich, która określa m.in. wymagane dokumenty, kryteria rejsów stażowych, warunki wymiany i weryfikacji patentów, wzory karty rejsu, opinii z rejsu i innych druków. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją. 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny:

 • po wodach śródlądowych,
 • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

W celu uzyskania patentu żeglarza jachtowego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu; dla usprawnienia i przyspieszenia procedury wydania patentu rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego Generatora wniosków,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną,
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu żeglarskiego zgodnie z poniższą tabelą,
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa,
 • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa.

 

Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny:

 • po wodach śródlądowych,
 • o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

W celu uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego po egzaminie należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu; dla usprawnienia i przyspieszenia procedury wydania patentu rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego Generatora wniosków,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną,
 • oryginały lub notarialnie uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stażowych (opinii/kart z rejsu), o których mowa w rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 460).
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu jachtowego sternika morskiego zgodnie z poniższą tabelą,
 • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa.

W celu uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego na podstawie patentu sternika jachtowego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o wydanie patentu wygenerowany za pomocą Generatora wniosków /co usprawni proces wydania patentu/ lub w innej formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej /Dz.U. 2013 poz. 460/,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
 • jeżeli patent sternika jachtowego został wydany przed 2006 r. – oryginał patentu, kserokopia patentu lub oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy okręgowy związek żeglarski potwierdzającego wydanie patentu,
 • jeżeli patent sternika jachtowego został wydany po 2006 r. – kserokopia patentu sternika jachtowego.
 • jeżeli patent sternika jachtowego został wydany przed 01.01.1970 r. – dokumenty potwierdzające odbycie500 mil morskich stażu na jachcie balastowym w żegludze po wodach morskich,
 • jeżeli oryginał patentu został zagubiony – oświadczenie o zagubieniu patentu,
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów z ważną legitymacją,
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu jachtowego sternika morskiego zgodnie z poniższą tabelą,
 • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa.

 

Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny po wodach śródlądowych i morskich.

Na podstawie § 7 ust.1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która:

 • posiada patent jachtowego sternika morskiego,
 • po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch
  portów pływowych.


W celu uzyskania patentu kapitana jachtowego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu; dla usprawnienia i przyspieszenia procedury wydania patentu rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego Generatora wniosków,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
 • kopia patentu jachtowego sternika morskiego,
 • oryginały lub notarialnie uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań stażowych:
 • pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu,
 • karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie,
 • jeżeli rejs był prowadzony na własnym jachcie – kopia dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności jachtu,
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu kapitana jachtowego zgodnie z poniższą tabelą,
 • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa.

Więcej informacji na stronie Polskiego Związku Żeglarskiego