ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Regaty Rozpoczęcia Sezonu
11 – 12.05.2024 Wrocław
Przystań UKS Żeglarz Wrocław, ul. Osobowicka 70

MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty zostaną rozegrane w dniach 11-12.05.2024.

Planowany start do I wyścigu w dniu 11.05.2024 o godz. 11:00. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. Start do ostatniego wyścigu drugiego dnia może nastąpić nie później niż o godzinie 14:30.
Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu.

ORGANIZATOR
Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski
UKS Żeglarz Wrocław

BIURO REGAT
Biuro regat mieścić się będzie na terenie przystani Uczniowskiego Klubu Sportowego Żeglarz, ul. Osobowicka70 we Wrocławiu. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w biurze regat i na tablicy z ogłoszeniami.

PROGRAM REGAT
11.05 sobota
08:00-09:30 – przyjmowanie zgłoszeń
10:00 – odprawa z SG regat jeżeli zajdzie potrzeba
10:55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
12.05 niedziela
09:55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
15:30 – uroczyste zakończenie regat

STARTUJĄCE KLASY
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach łodzi na własnych łodziach (przy zgłoszeniu minimum 4 łodzi w klasie):
– OPTIMIST B
– OPTIMIST A
– ILCA 6

ZGŁOSZENIA
Wstępnych zgłoszeń należy dokonać do czwartku 09.05.2024, do godz. 20:00 drogą elektroniczną na adres: biuro@wrozz.wroclaw.pl Zgłoszenia internetowe są zgłoszeniami finalnymi. W zgłoszeniu należy podać: klub, klasę jachtu, nr na żaglu, imię i nazwisko załogi (sternika), rok urodzenia, nr licencji PZŻ, datę ważności badań lekarskich. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń zbiorczych przez trenerów. Zgłaszając się zawodnik /trener deklaruje prawdziwość wpisanych danych. Podczas procedury zgłoszeniowej i na prośbę organizatora, zgłaszający powinien przedstawić następujące dokumenty

-licencja

-aktualne badania lekarskie

-ubezpieczenie OC

-potwierdzenie opłaty wpisowego

WPISOWE
Nie przewiduje się pobierania wpisowego od zawodników zrzeszonych w klubach należących do WrOZŻ. Wpisowe dla pozostałych zawodników wynosi 50zł i należy je wpłacić do Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego do dnia 09.05.2024 na konto: PKOBPIVO/Wrocław 18102052420000280201527498

NAGRODY
Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają puchary lub medale i dyplomy.

INFORMACJE DODATKOWE

  • Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi lub ustnie przed rozpoczęciem wyścigów ze statku Komisji Sędziowskiej .
  • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat z ich winy.
  • Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów umieszczonych na żaglu.
  • Sternik jachtu-osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu będącego w wyścigu.
  • Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
  • Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
  • Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia w czasie regat.

Prezes Wrocławskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego
Maciej Dąbrowski